Hva er vold?

" Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil." Per Isdal

Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. En måte å definere hva som er vold er å snakke om ulike former for vold:

FYSISK VOLD

Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.

Fysisk mishandling inkluderer:
Slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.

PSYKISK VOLD

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold / familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk mishandling også inneholder psykisk mishandling. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling.

Psykisk mishandling inkluderer:
Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette uriktige anklager, forhør.

SEKSUELL VOLD

Denne type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre.

Seksuell mishandling inkluderer:
Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

KONTROLLERENDE ATFERD

Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold.

Eksempler på dette kan være:

- ØKONOMISK KONTROLL:

Nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over pengene.

- SETTE BARNA OPP MOT PARTNER:

True med å kontakte barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna.

- TRUSLER:

Utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer. True med å sette ut rykter om partner til de samme.

- DOMINERENDE ATFERD:

Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner i påsyn av andre.

- SETTE PARTNER I FORLEGENHET:

Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.

- ISOLASJON

Kontrollere hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem partneren er sammen med. Kontroll på hva partner snakker med andre om.

MATERIELL VOLD

Med materiell vold menes vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre mennesker. Likevel kan det hende at man ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne kan være svært skremmende og derved skadelig.

Kilde: Alternativ til vold

Omskjæring/Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av jenter/kvinner er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre årsaker enn rent medisinske.

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap er når noen ikke bestemmer selv hvem de skal gifte seg med.